قرآن دوره

مراسم قرآن دوره کریزهای مقیم کاشمر در منزل آقای حسن توفیقی در شب سالگرد مرحوم شادروان حاج میرزاحسین توفیقی – ارسالی از مرتضی علیمرادی

قرآن دوره

قرآن دوره درخانه آقای توفیقی ازطرف علی عربشاهی

قرآن دوره

قرآن دوره کریزهای مقیم کاشمر منزل آقای حسن توفیقی ارسالی از مهدیان