شعر روستای کریز

شعر دیگری از روستای کریز شاعر : تا جایی که میدونم م.یارمحمدی کپی رایت : باغدشت خیال با اجازه شاعر :    ازعنایات خداوند عزیز                                                  روستایی هست با نام کریز اندرآن …

شعر روستای کریز

             کریز قلم سایه کردم  به  وصف     کریز                           که  در  دهر  ماند  همیشه   عزیز بود  مهد  عرفان  و  علم   و    هنر                             که   فردوسیش  هم  بر آن مفتخر به  پاژ گر  حکیم  را  اثر  تاج     بود                                کریز    را  به  آن    سیر  امواج بود بلندای   کوهش    چو …