تصاویری از مدرسه ابتدایی روستای کریز

طبق درخاست رفتم و از مدرسه ابتدایی روستای کریز چنتا عکس گرفتم فقط عجله ای بود اگه خوب یا بد بود شرمنده .. تصاویر مدرسه ابتدایی روستای کریز