وجود آرسانیک در آب کوهسرخ (این خبر در حال تکمیل شدن است)

وجود آرسانیک در آب کوهسرخ: بست ایران : پخش شایعه ای مبنی بروجود آرسنیک در آب بخشی از روستاهای کوهسرخ منجمله خود شهر ریوش مردم را دچار نگرنی کرده است در مورد صحت یا سقم این خبر که دهان به دهان بین مردم منطقه پخش شده است اطلاعات چندانی در دست نیست ومسولین بخش هم …